مدل قفل Cisa
 توضیحات:

 

 مدل الکتریکا ضامن دار:CISA 731

 مدل الکتریکا بدون ضامن:CISA 721

 قفل حیاطی گالوانیزه با ضامن قفل شو:CISA 11777-60-1

 قفل حیاطی گالوانیزه با ضامن قفل شو:CISA 11777-60-2

 قفل حیاطی رنگی با ضامن قفل شو:CISA 11671-60-1

 قفل حیاطی رنگی با ضامن قفل شو:CISA 11671-60-2

 قفل حیاطی گالوانیزه بدون زبانه قفل شو:CISA 11931-60-1

 قفل حیاطی گالوانیزه بدون زبانه قفل شو:CISA 11931-60-2

 قفل حیاطی گالوانیزه بیرون بازشو:CISA 11931-60-3

 قفل حیاطی گالوانیزه بیرون بازشو:CISA 11931-60-4

 آرام بند مشکی شماره 3. تا 60 کیلو: 16045003044 CISA

 آرام بند نقره ای شماره 3. تا 60 کیلو:16045003047 CISA

 آرام بند مشکی شماره 4. تا 90 کیلو:16045004044 CISA

 آرام بند نقره ای شماره 4. تا 90 کیلو:16045004047 

تاریخ ثبت: 7/20/2014
آخرین ویرایش: 7/20/2014