تلفن های تماس:
 77479393 021 98+
 77466307 021 98+
 77427444 021 98+
 77436338 021 98+
فکس:
 77161749 021 98+
پست الکترونیک
 تماس با بخش فروش:
 Marketing@Niktasystem.com
 تماس با مدیریت:
Managing@Niktasystem.com
 تماس با روابط عمومی:
Info@Niktasystem.com

فرم تماس

نام و نام خانوادگی:  
پست الکترونیک:
تلفن تماس:
توضیحات: